photo o_akci_zps22ba55e1.gif
Information auf Deutsch finden Sie unterhalb.

Česko-rakouské fórum architektury 2013 proběhlo ve dnech 21. a 22.11.2013 v Praze a bylo zaměřeno na rakouskou architekturu a městské plánování. Ústředním tématem byla středoevropská metropole ve 21. století a její aktuální výzvy. Hlavním hostem fóra byla místostarostka města Vídně Maria Vassilakou, dalšími účastníky byla řada předních odborníků z magistrátů obou měst a z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Akce byla koncipována jako platforma pro výměnu zkušeností, myšlenek a kontaktů mezi Prahou a Vídní a mezi Českou republikou a Rakouskem obecně.

Fórum mělo několik částí. Čtvrteční program byl neveřejný a začínal dopolední exkurzí po Praze pro vídeňské hosty. Průvodcem byl architekt Petr Hlaváček a cílem byla návštěva historických míst i současných rozvojových ploch. Smyslem exkurze bylo seznámit kolegy z Vídně s aktuálním stavem naší metropole, aby tak měli dostatečný podklad pro debaty v dalších částech fóra.


Kulatý stůl v rezidenci primátora

Odpoledne bylo věnováno diskusím kolem kulatého stolu, které se konaly v Rezidenci primátora. Témata byla celkem 3 a jejich společným pojítkem byla doprava. Jednalo se o pozici dopravy v rámci strategického plánování, o rozvoj dopravních systémů v rámci územního plánu a také o zklidnění automobilové dopravy v centru s důrazem na veřejný prostor. Každému tématickému bloku předcházela krátká prezentace jak z rakouské, tak z české strany.

Ve čtvrtek večer pak proběhla recepce pro účastníky konference na Staroměstské radnici, kterou zahájil primátor Prahy Tomáš Hudeček. Přítomen byl také velvyslanec Rakouské republiky v Praze Ferdinand Trauttmansdorff.


Místostarostka Vídně Maria Vassilakou při zahájení recepce

Páteční program Česko-rakouského fóra architektury 2013 byl přístupný veřejnosti a jeho stěžejní částí byla odborná konference, která probíhala ve velkém sále Městské knihovny. Konference byla rozdělena do 3 tématických bloků. Každý blok zahajovaly prezentace z rakouské a české strany a téma bylo poté rozebíráno v rámci panelové diskuze, která byla otevřena do publika. Prvním tématem byla správa města z pohledu městské politiky a Vídeň reprezentovala její místostarostka Maria Vassilakou. Zástupce Prahy náměstek primátora Jiří Nouza se z pracovních důvodů omluvil. Odpolední bloky se věnovaly strategickému plánu (koncepce obou měst prezentovali šéf plánování města Vídně Thomas Madreiter a pověřený ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Tomáš Ctibor) a tématu územního a regulačního plánu (za Vídeň prezentoval vedoucí oddělení Rozvoj města a regionu Kurt Mittringer, za Prahu vedoucí Kanceláře metropolitního plánu Roman Koucký).

Celý program fóra pak večer završila přednáška renomovaného vídeňského atelieru Querkraft, kterou provázel architekt Markus Vogl. Hlavním tématem byl člověk v architektuře, který je ústředním prvkem v přístupu k navrhování tohoto atelieru, a projekty, které byly realizovány na území města Vídně.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem , kteří se Česko-rakouského fóra architektury 2013 zúčastnili nebo se na něm podíleli, a pokud se vše podaří, rádi bychom příští rok pořádali ročník druhý.

Podrobnější výstup z fóra nyní zpracováváme. Více o tématech a hostech naleznete v sekci Program.

Tiskovou zprávu o konferenci naleznete zde.
Fotogalerii z průběhu fóra naleznete zde.


Jedna z panelových diskuzí v rámci konference

Das Tschechisch-Österreichische Architekturforum 2013 fand vom 21. bis zum 22.11.2013 in Prag statt und war auf die österreichische Architektur und Stadtplanung ausgerichtet. Zentrales Thema war die mitteleuropäische Metropole im 21. Jahrhundert und ihre aktuellen Herausforderungen. Der Hauptgast des Forums war die Vizebürgermeisterin der Stadt Wien, Frau Maria Vassilakou, ferner nahmen führende Sachverständige des Magistrats beider Städte teil sowie auch aus dem Institut für Stadtplanung und Stadtentwicklung der Hauptstadt Prag. Die Aktion war als eine Plattform für den Austausch von Erfahrungen, Gedanken und Kontakten zwischen Prag und Wien sowie zwischen Tschechien und Österreich allgemein konzipiert.

Das Forum war in mehrere Teile untergliedert. Das Programm am Donnerstag war nicht öffentlich und wurde vormittags mit einer Führung durch Prag für die Wiener Gäste eröffnet. Durch die Stadt führte Architekt Petr Hlaváček - Ziel war der Besuch der historischen Orte und gegenwärtigen Entwicklungsflächen. Sinn dieser Führung lag darin, den Kollegen aus Wien mit dem aktuellen Stand unserer Metropole so bekannt zu machen, damit ihnen ein ausreichendes Fundament für die Debatten in den weiteren Teilen des Forums vorlagen.

Der Nachmittag war den Diskussionen am runden Tisch gewidmet, die in der Residenz des Bürgermeisters durchgeführt wurden. Themenfelder lagen insgesamt drei vor und deren gemeinsames Bindeglied war der Verkehr. Es handelte sich um die Verkehrsposition im Rahmen der strategischen Planung und ebenso um die Entwicklung des Verkehrssystems im Rahmen des Flächenwidmungsplanes wie auch um die Ruhigstellung des Verkehrs im Stadtzentrum mit Nachdruck auf den öffentlichen Raum. Jedem thematischen Block ging eine kurze Präsentation von der österreichischen wie auch tschechischen Sicht voraus.

Am Donnerstagabend fand eine Rezeption für die Teilnehmer der Konferenz im Altstädter Rathaus statt, die der regierende Bürgermeister der Stadt Prag, Tomáš Hudeček, eröffnete. Anwesend war ebenfalls der Botschafter Österreichs in Prag, Ferdinand Trauttmansdorff.

Das Programm des tschechisch-österreichischen Architektenforums 2013 war am Freitag der Öffentlichkeit zugänglich und Schwerpunktteil war die fachliche Konferenz, die im großen Saal der Stadtbibliothek stattfand. Die Konferenz war in drei thematische Felder untergliedert. Jedes Feld wurde durch Präsentationen aus der österreichischen wie auch tschechischen Seite eingeführt und das Thema wurde danach im Rahmen einer Podiumsdiskussion geführt, der das Publikum beiwohnte. Das erste Thema war die Stadtverwaltung in der Sicht der Stadtpolitik. Wien wurde durch seine Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou repräsentiert, der Stellvertreter des Prager Bürgermeisters, Jiří Nouza, entschuldigte sich aus beruflichen Gründen. Die Themenfelder am Nachmittag waren dem Strategischen Plan gewidmet (Konzeption beider Städte wurden durch den Planungsdirektor der Stadt Wien Thomas Madreiter sowie durch den beauftragten Direktor des Instituts für Planung und Entwicklung der Hauptstadt Prag/IPR Praha Tomáš Ctibor präsentiert) sowie dem Thema des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes (die Stadt Wien wurde durch den Leiter der Abteilung der Stadt- und Regionalentwicklung Kurt Mittringer präsentiert, Prag durch den Leiter des Büros des Flächenwidmungsplanes Roman Koucký).

Das gesamte Forumsprogramm krönte die Vorlesung des renommierten Wiener Ateliers Querkraft, durch die der Architekt Markus Vogl führte. Hauptthema war der Mensch in der Architektur, der das zentrale Element im Zugang zur Planung dieses Ateliers ist, wie auch die Projekte, die in Wien realisiert wurden.

Zum Schluss möchten wir noch allen danken, die am tschechisch-österreichischen Architekturforum 2013 teilnahmen oder beteiligt waren, und wenn alles gelingt, so würden wir im nächsten Jahr den zweiten Jahrgang veranstalten.

Einen ausführlicheren Forumsausgang bearbeiten wir momentan. Mehr über die Themen und Gäste finden Sie in der Sektion Programm.

Eine Fotogalerie des Forumsverlaufs liegt Ihnen hier vor.